top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อขายสินค้า ข้อความ. หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านทาง e-mail ไปรษณีย์ หรือ line@ โปรโมทสินค้าของบริษัทและของานวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้จนกว่าความยินยอมของคุณจะถูกเพิกถอน บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้จากฐานข้อมูลเมื่อมีการร้องขอให้เพิกถอนความยินยอมของคุณ
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกใช้หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของเรา และใช้หรือเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของท่านเอง และ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. บริษัทมีมาตรการในการปกป้องข้อมูลที่เก็บรวบรวม ปฏิบัติตัวด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยอย่างยิ่ง ข้อ จำกัด ในการเข้าถึงข้อมูล ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าจะไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตน ความล่าช้าหรือความล่าช้าเนื่องจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ไวรัส การโจรกรรมข้อมูล หรือเทคโนโลยีของแฮ็กเกอร์ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายหรือทำให้คุณไม่สะดวก;
5. คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณ หรือขอสำเนาข้อมูล เราจะเปิดเผยการซื้อหรือรวบรวมเนื้อหา การใช้งาน การตีพิมพ์หรือการลบ การทำลาย การไม่เปิดเผยชื่อ หรือยุติการใช้ข้อมูลหรือต้องการให้แก้ไขข้อมูล

bottom of page